Často kladené otázky

Na tejto stránke nájdete najčastešie kladené otázky a odpovede o podávaní colného vyhlásenia pre zásielky s nízkou hodnotou. Otázky a odpovede pravidelne aktualizujeme.

1.  Čo je to zásielka s nízkou hodnotou?

Je to zásielka s tovarmi nakupovanými prevažne v e-shopoch tretích krajín (mimo Európskej únie), ktorej celková hodnota nepresahuje 150 EUR bez dopravných nákladov a poistenia a bez ohľadu na to, či je tvorená jedným, dvoma alebo viacerými tovarmi, ktorých hodnoty nemusia prevyšovať sumu 150 EUR (napr. 3 druhy tovarov po 40 EUR – je zásielka s nízkou hodnotou, ale 3 druhy tovarov po 60 EUR už nie je zásielka s nízkou hodnotou). Rovnako táto zásielka nesmie obsahovať tovar, ktorý je predmetom spotrebnej dane (napr. alkohol, cigarety) a nepovolený tovar (napr. chránené živočíchy a rastliny, potraviny, zbrane - napr. airsoftové, puškohľady).

2.  Kto je deklarant?

Deklarant je každá osoba, ktorá podáva alebo v mene ktorej sa podáva colné vyhlásenie. V praxi to znamená, že ak občan (fyzická osoba) alebo spoločnosť (právnická osoba), ktorý je príjemcom dovážanej zásielky, podáva colné vyhlásenia sám za seba, stáva sa deklarantom v colnom konaní a zároveň dovozcom. Deklarant je zodpovedný za správnosť a úplnosť deklarovaných údajov.

3.  Kto je zástupca?

Zástupcom je fyzická alebo právnická osoba zastupujúca deklaranta v colnom konaní. K zastupovaniu sa vyžaduje písomné splnomocnenie.

4.  Kto je dovozca?

Dovozcom je osoba, ktorá dováža danú zásielku. Najčastejšie je to skutočný príjemca zásielky. Ak podáva dovozca colné vyhlásenie sám za seba, je zároveň aj deklarantom.

5.  Kto je predajca/odosielateľ?

Odosielateľom tovaru je osoba, ktorá v skutočnosti odosiela danú zásielku. Ak ho nepoznáte, môžete uviesť predajcu, resp. prevádzkovateľa internetového obchodu, v ktorom ste si objednávali tovar. Informácia o odosielateľovi by mala byť dostupná prepravcovi.

6.  Čo znamená skratka MRN?

Je to skratka z anglického názvu Movement Reference Number.
Ide o jedinečný identifikátor vášho colného vyhlásenia, ktorý Vám pridelí informačný systém finančnej správy po prijatí colného vyhlásenia. Dĺžka identifikátora je 18 znakov, začína sa koncovým dvojčíslom roku prijatia colného vyhlásenia, pričom a za ním nasleduje vždy „SK“.

7.  Čo znamená skratka LRN?

Je to skratka z anglického názvu Local Reference Number.
Ide o vaše označenie colného vyhlásenia. Jeho dĺžka je max. 22 znakov. Nemôžete použiť rovnaké LRN pre viacero svojich colných vyhlásení. Podľa tohto identifikátora si budete vedieť vyhľadať vaše podanie.

8.  Čo je to nomenklatúra?

Je to zatriedenie tovaru do colného sadzobníka zodpovedajúce opisu tovaru. Podrobnosti nájdete na stránke Určiť kód tovaru. Nomenklatúra (kód tovaru) má vplyv na vyhodnotenie, či sa daný tovar môže dovážať, alebo či je potrebné podať pre tovar Štandardné colné vyhlásenie.

9.  Prečo mám použiť na prepočet kurzový lístok z portálu finančnej správy?

Na účely colných vyhlásení sa používa mesačný kurz stanovený na základe kurzového lístka vyhláseného Európskou centrálnou bankou a Národnou bankou Slovenska, nie aktuálny komerčný kurz. Preto odporúčame pred podaním colného vyhlásenia použiť pomôcku na stránke Prepočet hodnoty zásielky na euro.

10.  Ako postupovať, ak neviem kód tovaru?

V Colnom sadzobníku na stránke Určiť kód tovaru sa nachádzajú všetky kódy tovaru. Môže sa však stať, že niektoré nie je povolené uviesť v colnom vyhlásení pre zásielky s nízkou hodnotou, napr. tovary podliehajúce spotrebnej dani, zákazom a obmedzeniam. Podrobnosti sú na stránke Kedy nemôžem podať CV.