Určiť kód tovaru

Kódy tovarových položiek je potrebné zadávať pri vypĺňaní colného vyhlásenia. V colnom vyhlásení pre zásielky s nízkou hodnotou sa kódom tovarovej položky rozumie šesťmiestne číslo, ktoré je medzinárodne používané na označenie určitého druhu tovaru.
Na vyhľadanie kódu môžete použiť zjednodušené vyhľadanie z redukovaného zoznamu na základe hovorového názvu tovaru alebo na tejto stránke použijete vyhľadávanie v celom rozsahu klasifikácie v colnej terminológii. Vyhľadávanie kódu príslušného tovaru je zabezpečené postupným rozbaľovaním zoznamu tovarov kliknutím na záznam.
Tovary, pre ktoré je možné podať colné vyhlásenie pre zásielky s nízkou hodnotou sú v zozname označené zvislým zeleným prúžkom na začiatku riadku.


Pre niektoré tovary nie je možné použiť colné vyhlásenie pre zásielky s nízkou hodnotou. Tieto druhy tovarov budú odlíšené farebne a pred samotným kódom budú znázornené symboly:
Z
znamená, že deklarovaný tovar podlieha zákazom a/alebo obmedzeniam,

S
znamená, že deklarovaný tovar podlieha spotrebnej dani.


Tovary zvyčajne majú jednoznačne určenú sadzbu DPH. Táto bude zobrazená na konci záznamu tovaru.
D
Existujú však aj také tovary, pre ktoré nie je jednoznačne určená sadzba DPH.
Pre tieto tovary sa namiesto sadzby zobrazí symbol tzv. dvojitej sadzby DPH.
Sadzba DPH pre daný tovar bude určená v rámci colného konania.


Najčastejšie kategórie dovážaného tovaru:

Zobraziť zoznam kódov a názvov tovarových položiek