Ako postupovať pri colnom konaní

V rámci dovozu zásielok nízkej hodnoty klient a finančná správa komunikujú prostredníctvom elektronických správ, ktoré nájdete v privátnej zóne na portáli.

Typy správ a podaní elektronickej komunikácie

Deklarant (každý, kto podáva colné vyhlásenie) môže po prihlásení sa do privátnej zóny podať nasledovné podania

 • Colné vyhlásenie – podávate ho pri dovoze zásielok s nízkou hodnotou z krajín mimo Európskej únie.
 • Žiadosť o zrušenie colného vyhlásenia – podávate ho vtedy, ak chcete zrušiť existujúce colné vyhlásenie.
 • Všeobecná žiadosť alebo informácia – podávate ju vtedy, ak chcete zmeniť alebo doplniť údaje existujúceho colného vyhlásenia.

Finančná správa môže deklarantovi zaslať nasledovné správy

 • Oznámenie o chybe podania – ak ho dostanete, mali by ste opraviť chyby v podaní.
 • Rozhodnutie o prijatí colného vyhlásenia – potvrdenie o prijatí colného vyhlásenia (neznamená ukončenie procesu, musíte počkať na spracovanie colného vyhlásenia a na ďalšiu informáciu od finančnej správy).
 • Výzva deklarantovi alebo výmer DPH – finančná správa Vás touto správou môže vyzvať na doplnenie ďalších informácií alebo na predloženie dokladov, formulár slúži aj na oznámenie výmeru DPH, čísla účtu a variabilného symbolu potrebného pre realizáciu platby.
 • Rozhodnutie o kontrole – finančná správa nariadila kontrolu dokladov alebo dovezeného tovaru a Vy musíte predložiť požadované informácie a poskytnúť súčinnosť.
 • Rozhodnutie o prepustení tovaru – oprávnenie na vyzdvihnutie tovaru.
 • Rozhodnutie o neprepustení tovaru – tovar nebol prepustený do voľného obehu a Vy si ho nemôžete vyzdvihnúť.
 • Rozhodnutie o zrušení colného vyhlásenia – colné vyhlásenie bolo zrušené buď na Vašu žiadosť, alebo na podnet finančnej správy.
 • Rozhodnutie o zamietnutí zrušenia colného vyhlásenia – colné vyhlásenie nebolo zrušené, hoci ste požiadali o jeho zrušenie.

Postupy pri colnom konaní

V tejto časti nájdete postup pri elektronickom colnom konaní pre dovoz zásielok s nízkou hodnotou.

1. Výmer a úhrada DPH

a) DPH uhradená pri nákupe predajcovi
Ak ste tovar nakúpili u predajcu, ktorý je registrovaným platiteľom DPH a pri podaní colného vyhlásenia uviedli jeho platné registračné číslo iOSS, DPH už platiť nebudete.
Po podaní správne vyplneného a elektronickým podpisom podpísaného colného vyhlásenia obdržíte Rozhodnutie o prijatí colného vyhlásenia. Colný úrad následne colné vyhlásenie automaticky spracuje a tovar prepustí do voľného obehu. Colný úrad vydáva elektronické Rozhodnutie o prepustení tovaru, ktoré nájdete na portáli v privátnej zóne. DPH v tomto prípade vymeraná nebude, nakoľko ste ju zaplatili predajcovi. Ďalej postupujete podľa pokynov prepravcu, ktorý Vás bude informovať o možnosti prevzatia zásielky.

b) DPH neuhradená pri nákupe predajcovi
Po podaní správne vyplneného a elektronickým podpisom podpísaného colného vyhlásenia obdržíte Rozhodnutie o prijatí colného vyhlásenia. Nakoľko Vám v tomto prípade vzniká povinnosť zaplatiť DPH, zašleme Vám výmer DPH, v ktorom nájdete všetky potrebné údaje na úhradu. Informáciu o úhrade dostane finančná správa, ktorá po ich spracovaní (tento proces môže trvať 2-3 pracovné dni) vydá Rozhodnutie o prepustení tovaru. Priebežne si môžete preveriť stav colného vyhlásenia v časti Zistiť stav colného vyhlásenia. Ďalej postupujete podľa pokynov prepravcu, ktorý Vás bude informovať o možnosti prevzatia zásielky.

2. Zrušenie colného vyhlásenia

Žiadosť o zrušenie colného vyhlásenia môže podať
 • deklarant alebo zástupca,
 • colný úrad alebo prepravca.

a) Zrušenie na základe žiadosti deklaranta/zástupcu
Deklarant alebo zástupca môže po oznámení výšky DPH ešte pred uhradením DPH a prepustením tovaru do voľného obehu požiadať o zrušenie colného vyhlásenia. Ak colný úrad vydá Rozhodnutie o zrušení colného vyhlásenia, tak colné vyhlásenie zrušil.
Colný úrad však môže vydať Rozhodnutie o zamietnutí zrušenia s uvedením dôvodov.
Ak po zrušení colného vyhlásenia už nemáte záujem o prevzatie zásielky, informujte o tejto skutočnosti prepravcu, ktorý rozhodne o ďalšom osude zásielky.

V prípade, že ste DPH uhradili už predtým, môžete požiadať o jej vrátenie na príslušnom colnom úrade dovozu podaním písomnej žiadosti.
Ak colný úrad vašu zásielku už prepustil do voľného obehu a vy ste sa rozhodli napr. vrátiť tovar na reklamáciu predajcovi, môžete takisto rovnakým spôsobom požiadať o zrušenie colného vyhlásenia. O zrušení rozhoduje príslušný colný úrad v stanovenej lehote (30 dní).

b) Zrušenie z podnetu colného úradu alebo na žiadosť dopravcu
Ak neuhradíte DPH a ani nepožiadate o zrušenie colného vyhlásenia, môže colný úrad pred prepustením tovaru do voľného obehu z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť prepravcu Vaše colné vyhlásenie zrušiť zaslaním Rozhodnutia o zrušení colného vyhlásenia, pričom uvedie dôvody zrušenia. O ďalšom nakladaní so zásielkou rozhodne prepravca.

Ak ste si po zaplatení DPH a prepustení tovaru do voľného obehu neprevzali zásielku od prepravcu (napr. z dôvodu uplynutia úložnej lehoty na pošte), môže prepravca požiadať o zrušenie colného vyhlásenia. Vtedy colný úrad vydá Rozhodnutie o zrušení colného vyhlásenia, pričom uvedie dôvody zrušenia. O ďalšom nakladaní so zásielkou rozhodne prepravca. O vrátenie DPH môžete požiadať na príslušnom colnom úrade.

3. Žiadosť o opravu colného vyhlásenia

Ak ste v colnom vyhlásení zadali nesprávne údaje, môžete požiadať o jeho opravu prostredníctvom Všeobecnej žiadosti alebo informácie, v ktorej uvediete dôvody a údaj, ktorý žiadate opraviť. O oprave rozhoduje colný úrad v stanovenej lehote (30 dní). Za týmto účelom si colný úrad môže vyžiadať dodatočné informácie alebo doklady zaslaním Výzvy deklarantovi alebo výmeru DPH.
Ak má oprava za následok zmenu DPH, ktorú ste už uhradili, tak musíte písomne požiadať colný úrad o vrátenie DPH.

4. Kontrola

Ak colný úrad rozhodne o vykonaní kontroly dokladov alebo tovaru, tak colné konanie preruší a zašle Vám Rozhodnutie o kontrole. Ak sa colný úrad rozhodne vykonať fyzickú kontrolu zásielky, bude kontaktovať Vášho prepravcu. V prípade, že colný úrad bude potrebovať dodatočné doklady, zašle Vám Výzvu deklarantovi alebo výmer DPH, pričom v nej uvedie, aké doklady alebo údaje požaduje s adresou doručenia. Na zaslanie doplňujúcich údajov môžete vyplniť formulár Všeobecná žiadosť alebo informácia.
Po vykonaní kontroly Vám colný úrad zašle buď Rozhodnutie o prepustení tovaru alebo Rozhodnutie o neprepustení tovaru s uvedením dôvodov neprepustenia. O ďalšom postupe následne rozhodne colný úrad v spolupráci s prepravcom.

5. Oznámenie o chybe podania

Ak počas elektronického colného konania dostanete správu Oznámenie o chybe podania, tak je potrebné podanie opraviť a opakovane odoslať.